ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁS

az alább felsorolt személyes adataira vonatkozóan a számítógépes adatkezelő rendszerbe rögzítve, Ön által megadva:

1. Vezetéknév 2. Keresztnév 3. Születési dátum 3. e-mail 4. Telefonszám 5. Posta / lakcím 6. TAJ szám
ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Tudomásul veszem, hogy az egészségügyi és személyes adataim (együtt: személyes adataim) adatkezelése önkéntes hozzájárulásomon, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezésein alapul. Kijelentem, hogy jelen nyilatkozat az „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ” elnevezésű okiratban foglalt tájékoztatás ismeretében teszem. Kifejezetten hozzájárulok a látásjavító eszköz (szemüveg, kontaktlencse) elkészítéséhez, megrendeléséhez szükséges, a valamint a szemészeti vizsgálat során keletkező személyes adataim Szörényi Optika Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) általi kezeléséhez.

Alulírott – arra vonatkozó külön aláírás-hely aláírása esetén – kifejezetten hozzájárulok az Adatkezelő által kínált, illetve közvetített szolgáltatások, valamint jelenlegi és jövőbeni szerződéses partnerei szolgáltatásairól, termékeiről való információ, közvetlen ajánlat küldéséhez (a továbbiakban: ajánlatok). Aláírásomat a nyilatkozat végén ennek megfelelően helyezem el.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
az Adatkezelővel létrejövő szerződés (látásjavító eszköz: szemüveg kontaktlencse elkészítése, megrendelése) teljesítésének elősegítése, egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, szavatossági igények egyéb jogok érvényesítése, szemészeti egészségi állapotnak nyomon követése, betegjogok érvényesítése. Az adatkezelésre jogosult elsődlegesen a kezelést végző orvos, optometrista, az egészségügyi szakdolgozó, az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy, Szolgáltató képviselője/munkavállalója, látszerész.
az Adatkezelő által kínált, illetve közvetített szolgáltatások, valamint jelenlegi és jövőbeni partnerei szolgáltatásairól, termékeiről tájékoztatások, reklámok küldése a 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott szabályok megtartásával. A megkeresés módja: eDM (hírlevél, személyre szabott e-mail); telefonos megkeresés (telesales, call center, sms); postai küldemény (DM levél) továbbiakban: marketing célú adatkezelés.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájárulás keretében megadott személyes adataimat az Adatkezelő ezen hozzájárulásom visszavonásáig kezeli. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat, írásban az adatkezelőnek címzett postai levélben, vagy elektronikus levél formájában vonhatom vissza. ADATTOVÁBBÍTÁS
Jelen nyilatkozatban hozzájárulok, hogy adataimat az adatkezelés céljának megvalósításának érdekében az Adatkezelő partnereinek, beszállítóinak továbbítsa. Adatkezelő más harmadik személynek az adatokat nem továbbítja, nem adja ki.
AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLY
Az Adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

Adatkezelő neve: Szörényi Optika Bt.
Adatkezelő képviselője: Szörényi András
Adatkezelő székhelye: Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zs. u. 1. üzletsor
E-mail címe: info@szorényioptika.hu
Felügyeleti szerv:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljes körűen megkaptam, az abban foglaltakat megismertem és megértettem. Az adatkezelés szabályaival, feltételeivel, az adatkezelés céljával, az adatkezelésre jogosultakkal, jogaimmal kapcsolatban részletesebb szabályokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek kivonatát is tartalmazó „ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”-t, melynek egy az ügyféltérben elhelyezett példányát rendelkezésemre bocsátottak megismertem, megértettem, kérdéseimre választ kaptam. Abból másolatot kifejezetten nem kértem, tudomásul vettem, hogy az Adatkezelő honlapján (www.szorenyioptika.hu) az „Adatvédelmi Tájékoztató” részen is elérhető.
Fentiek alapján személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok


Kelt:                                                                napján.


................................................................................      ................................................................................


                                       név                                                                             aláírás

A fenti GDPR tájékoztatót a "Vizsgálati tájékoztató"-val együtt a vizsgálat megkezdése előtt minden kedves páciensünknek nyomtatott formában is rendelkezésre bocsájtunk, annak elfogadó aláírása után kezdjük meg a viszgálatot!